Niedziela, 30 kwietnia 2017, data aktualizacji serwisu: 27.04.2017 o godzinie 13:34
Biuro Ochrony Rządu
Menu przedmiotowe
bip.gov.pl
Redakcja serwisu
Rejestr zmian
Serwis odwiedziło:
502.274 osób

Dostęp do informacji publicznej

Data publikacji 29.03.2007

 
 
Informacje jawne nie zawarte na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biura Ochrony Rządu są udostępnianie na pisemny wniosek złożony do Szefa Biura Ochrony Rządu. Prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym bądź elektronicznym.
 
Biuro Ochrony Rządu
Gabinet Szefa BOR
00 - 463 Warszawa
ul. Podchorążych 38
e-mail: kancelaria@bor.pl
 
Jednocześnie nadmieniam, iż BOR nie udostępnia informacji powszechnie dostępnych, dotyczących aktualnych aktów prawnych, danych statystycznych, informacji zawartych na podmiotowej stronie BIP, itp.- na podstawie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003r (IISAB 372/03).
 
Udostępnienie materiałów Biura Ochrony Rządu do celów naukowych i badawczych odbywa się na pisemny wniosek złożony do Szefa BOR (który wyraża zgodę na udostępnienie tego typu danych) na podstawie§ 31 ust. 5 załącznika do zarządzenia Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 4, poz. 29).
 
Wniosek powyższy powinien zawierać:
- wskazanie tematyki, w związku z którą zainteresowana osoba zwraca się o udostępnienie (temat pracy, temat badań,),
- dokładne określenie przedmiotu udostępnienia, typu informacji i danych podlegających udostępnieniu,
- jako załącznik zaświadczenie z placówki badawczej, naukowej, uczelni, od osoby prowadzącej badania, potwierdzające, iż dane o które się zwrócono     zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowo-badawczych,
- adres do korespondencji, mail, telefon.
 
Wyłączenie jawności informacji publicznej następuje na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o Biurze Ochrony Rządu. O zakresie wyłączenia decyduje osoba sporządzająca informację (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Dostęp do informacji niejawnych podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.z 2001 Nr112,poz.1198 z późn. zm.) - udostępnienie możliwe jest wyłącznie w trybie art. 49 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U z 2005 Nr 196 poz.1631 z późn. zm.)
- w zależności od rodzaju informacji - za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Szefa Biura Ochrony Rządu.
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Data publikacji 29.03.2007

Data modyfikacji 26.11.2009
Rejestr zmianStarsze wersje dokumentu
Autor : mjr Dariusz Aleksandrowicz
Opublikowane przez mjr Dariusz Aleksandrowicz
Rzecznik Prasowy
Statystyka strony: 14603 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :